Back to top

Algemene voorwaarden

Artikel I.Gegevens van de ondernemer

Bedrijfsnaam:   OldtimerTime bvba
BTW nummer: BTW BE 0652 600 261
Website:          www.OldtimerTime.be
Gevestigd te:   Lossing 7 Unit 1, 2260 Westerlo, België
 

Artikel II.Toepasselijkheid

 1. De elektronische webwinkel van OldtimerTime biedt haar klanten een kwalitatief gamma aan van onderdelen en producten voor Oldtimers en Youngtimers, o.a.:

 • Onderdelen
 • Smeermiddelen
 • Onderhoudsproducten
 • Retro banden
 • Batterijen
 • Gaz-Shocks (schokdempers en schroefkits)
 • Herstelling van radiatoren en brandstoftanks
 • Revisie van starters en alternatoren
 • Onderdelen voor luchtgekoelde Volkswagens
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OldtimerTime en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OldtimerTime en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij OldtimerTime.
   

Artikel III.Het aanbod

 1. De presentatie van de producten en onderdelen in de OldtimerTime webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij OldtimerTime te bestellen en binden haar niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als OldtimerTime gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden OldtimerTime niet. OldtimerTime is dus in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.
   

Artikel IV.De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant als OldtimerTime en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt OldtimerTime een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij OldtimerTime is aangekomen.
 3. OldtimerTime behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als OldtimerTime een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.
 4. Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.
   

Artikel V.De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden goederen worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De prijzen kunnen bovendien afwijken indien de klant wenst om een aangekocht onderdeel door OldtimerTime te laten plaatsen. Zo zal bijvoorbeeld een aangeboden batterij een hogere prijs hebben als de klant deze wenst te laten monteren door OldtimerTime en hiervoor zal bovendien ook een vergoeding voor het geleverde werk worden aangerekend.
 2. De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
   

Artikel VI.Levering en uitvoering

 1. OldtimerTime zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan OldtimerTime kenbaar heeft gemaakt.
 3. OldtimerTime zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. De verkochte/geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van OldtimerTime en de klant aanvaardt dit eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. De klant verbindt er zich bovendien toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van OldtimerTime te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij OldtimerTime, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger. Als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de leveringsbon genaamd, door de klant en/of de bestemmeling aangeduid door de klant, ondertekend worden.
  Ingeval van transport schadegevallen, indien het (de) geleverde product(en niet overeenstem(t)men met de bestelling, of ingeval van een vergissing door de klant die op voorhand ter kennis werd gebracht van OldtimerTime, is de bestemmeling gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken.
  Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het (de) geleverde product(en).
  Terugzending van de producten ingeval van vergissing bij bestelling door de klant
 6. Ingeval van vergissing bij de bestelling (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de klant contact op te nemen met OldtimerTime via e-mail of telefoon, ten laatste één uur na ontvangst van de orderbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn bestelling te vragen. De annulering van de Bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot onderstaande gevolgen:
 • in het geval dat de verzending van het (de) product(en) reeds werd voorbereid of de dienst(en) werd(en) uitgevoerd op het ogenblik dat OldtimerTime het verzoek tot annulering van de klant ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het (de) product(en) of de dienst(en) te weigeren door aan de bezorger te vragen de bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de leveringbon « geweigerd » te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen.
 • de vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden product(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden product(en) door OldtimerTime werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montage sporen).

Met het product worden zowel het product als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden. 
Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt OldtimerTime zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de verkoopprijs van het product toe te passen. 
In het geval dat de klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de klant hierover uitleg ontvangen via e-mail
.

Artikel VII.Garantie

De producten die door OldtimerTime worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.

De producten die door OldtimerTime worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. OldtimerTime kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.

Sommige producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans twee jaar. Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van het product naar de fabrikant zijn ten laste van de klant.

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar het OldtimerTime van deze reden.

Wanneer een klant aangeeft dat een product dat door het OldtimerTime werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.

Zodoende dient de klant een deskundigen onderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigen onderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan OldtimerTime.

Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het product door OldtimerTime worden medegedeeld. De retour kosten voor het product zijn ten laste van OldtimerTime. 
OldtimerTime zal de terugzending van het product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van OldtimerTime werd vastgesteld. Zodra de terugzending door OldtimerTime werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het product worden vergoed.

Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigen onderzoek door OldtimerTime worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

De garantie is niet van toepassing op:

 • vervanging van verbruiksgoederen (lampjes, borstels, batterijen, schijven, filters, stoppen, knijpers, plaatjes …);
 • afwijkend of foutief gebruik van de producten;
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie …);
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.
   

Artikel VIII.Herroepingsrecht

Bij de online aankoop van goederen heeft de klant, (de niet-professionele consument), het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping.

 1. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het slechts in die mate zorgvuldig uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het betreffende product of onderdeel wenst te behouden.
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking terugbrengen naar OldtimerTime. De klant kan zijn aankoop ook op een andere wijze retourneren, maar de kosten en risico van verzending zijn volledig voor zijn rekening.
 3. Elk geretourneerd goed wordt zorgvuldig geanalyseerd door OldtimerTime. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.
 4. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal OldtimerTime dit bedrag, van zodra zij de artikelen terug heeft ontvangen en aanvaard, zo spoedig mogelijk, en alleszins uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de goederen, terugbetalen.
 5. De klant kan niet van zijn herroepingsrecht gebruik maken indien het gaat om op maat gemaakte materialen / onderdelen, wanneer onderdelen / materialen op vraag van de klant werden aangepast, indien het gaat om goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
   

Artikel IX.Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen en facturen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling. In geval van niet tijdige betaling behoudt OldtimerTime zich het recht voor de bestelling te annuleren. In dat geval brengt OldtimerTime de klant hiervan op de hoogte.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalinggegevens onverwijld aan OldtimerTime te melden.
   

Artikel X.Klachtenregeling

Klachten moeten onverwijld, alleszins uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk schriftelijk omschreven worden ingediend bij OldtimerTime bvba.
 

Artikel XI.Aanvullende of afwijkende bepalingen

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden. OldtimerTime kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 

Artikel XII.Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel XIII.Intellectueel eigendomsrecht

De volledige OldtimerTime website inclusief teksten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van OldtimerTime of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van OldtimerTime gebruikt worden.
 

Artikel XIV.Beperkte aansprakelijkheid

OldtimerTime is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

In geen geval is OldtimerTime aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of men gewaarschuwd is voor dergelijke schade.

OldtimerTime is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken.
Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Belgische rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen.

OldtimerTime kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.
 

Artikel XV.Scheidbaarheid

Indien één van deze artikelen nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim zou worden verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt OldtimerTime zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen.
 

Artikel XVI.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.